Regulamin

Kurs programowania dla dzieci w wieku 10-13 lat.

§1
Postanowienia ogólne i definicje

1. Regulamin (dalej "Regulamin") określa prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Coding Wizard (dalej "Serwis") przez spółkę TOTHEMOON.SCHOOL sp. z o.o., z siedzibą: ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871152, o nr NIP: 5213913508, REGON: 387632705 (dalej "Operator") na rzecz przedsiębiorców (dalej: "Użytkowników").

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie, Serwisie, Operatorze, Użytkowniku – rozumie się przez to te pojęcia określone w ust. 1 niniejszego paragrafu;
b) Usługach – rozumie się przez to usługi prowadzenia zajęć edukacyjnych z programowania świadczone przez Operatora na rzecz osoby wskazanej przez Użytkownika oraz dostępu do archiwalnych zapisów tych zajęć. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Operatora;
c) Cenniku – stanowiący Złącznik nr 1 do Regulaminu do dostępny na stronie Cennik;
d) Abonamencie – rozumie się przez to wynagrodzenie Operatora za świadczenia Usług zgodnie z Cennikiem uiszczane przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminy;
e) Okresie Abonamentowym – rozumie się przez to okres jednego miesiąca, przez który Usługa świadczona jest Użytkownikowi i który określony jest w aktualnym Cenniku;
f) Umowie - rozumie się przez to umowę o świadczenie Usług zawartą na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

§2
Prowadzanie zajęć edukacyjnych

1. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenie przez Operatora usługi polegającej na prowadzeniu zajęć edukacyjnych z programowania, zgodnie z programem kursu Coding Wizard. Kurs obejmuje:
a) naukę hipertekstowego języka znaczników HTML5;
b) naukę języka arkuszy stylów CSS (Cascading Style Sheets);
c) naukę języka programowania JavaScript.

2. Kurs obejmuje zakres godziny zgodny z ofertą. Poszczególne kursy mogą posiadać różny czas trwania o częstotliwość prowadzonych zajęć.

3. W trakcie rejestracji Użytkownik wybiera preferowany dzień tygodnia, w którym uczestnik kursu będzie brał udział w kursie (Operator nie jest związany tym wyborem). Operator w oparciu o możliwości organizacyjne ustala dzień tygodnia, w którym uczestnik kursu będzie brał udział w kursie i niezwłocznie, jednak poinformuje o tym fakcie Użytkownika.

4. Operator zastrzega możliwość zmiany dnia tygodnia, w którym odbywa się kurs. W takim wypadku poinformuje o tym Użytkownika niezwłocznie.

5. Zajęcia kursu Coding Wizard odbywają się w trybie online.

6. Grupy kursu liczą do 12 osób.

7. Operator zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę w sposób profesjonalny i z należytą starannością.

8. Operator zobowiązuje się do zapewnienia Kursantowi:
a) odpowiednich warunków do przeprowadzenia kursu;
b) kadry trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach;
c) dostępu do platformy elearningowej.

9. Operator ma prawo do kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem w sprawach związanych z organizacją kursu.

10. Użytkownik zobowiązuje się, że Kursant będzie punktualnie obecny na wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności Operator umożliwia odrobienie zajęć dostarczając Kursantowi nagranie ze spotkania, na którym Kursant był nieobecny.

11. W przypadku zmniejszenia się liczebności danej grupy podczas trwania kursu poniżej 6 osób, Operator ma prawo do połączenia określonych grup.

§3
Przerwy i warunki techniczne korzystania z Usług

1. Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu.

2. Operator zastrzega możliwość przerwania świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jeżeli wymagają tego okoliczności związane z konserwacją lub usuwaniem nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

3. Operator zobowiązuje się na rzecz Użytkownika, że zakończenie przerwy, o której mowa w ust 2 niniejszego paragrafu nastąpi bez zwłoki.

4. Celem korzystania z Usług Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora, którym posługuje się Użytkownik:
a) Aktualna przeglądarka Chrome
b) Procesor: 1,5 GHz
c) Pamięć RAM: 2GB
d) Wolna przestrzeń na dysku twardym: 5GB
e) System operacyjny: Windows 7 i nowsze, MacOS 13 i nowsze, Linux Ubuntu 17 i i nowsze.

5. Prawidłowe korzystanie z Usług możliwe jest jedynie po spełnieniu wymagań technicznych opisanych w niniejszym paragrafie.

6. Operator informuje Użytkownika, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.

7. Operator rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu zminimalizowania ryzyka, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w szczególności opisane w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

§4
Świadczenie Usług

1. W celu korzystania z Usług za pośrednictwem serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, złożyć oświadczenie o jego akceptacji oraz złożyć inne oświadczenia (zgoda na rozpoczęcie świadczenia Usług) i podać informacje wymagane w procesie walidacji rejestracji.

2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą spełnienia warunków opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, złożenia zamówienia świadczenia Usług oraz opłacenia Abonamentu za wybrany Okres Abonamentowy.

3. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pomocą unikatowej nazwy Użytkownika która stanowi jego adres e-mail lub nazwę podany przy rejestracji (dalej: "login") i ustalonego przez Użytkownika hasła.

4. Operator zastrzega, że w razie uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika niezwłocznie uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do Serwisu do czasu usunięcia tych danych oraz podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków wprowadzenia takich danych.

§5
Abonament i jego płatność

1. Operator świadczy Usługi przez Okres Abonamentowy. Pierwszy Okres Abonamentowy rozpoczyna się z chwilą zapłaty Abonamentu.

2. Użytkownik po upływie Okresu Abonamentowego, w celu dalszego korzystania z Usług Serwisu, zobowiązany jest do zapłaty Abonamentu za kolejny Okres Abonamentowy zgodnie z aktualnym Cennikiem.

3. Abonament płatny jest z góry za Okres Abonamentowy, którego dotyczy.

4. Opłaty z tytułu korzystania z Usług są ustalane zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem dostępnym w Serwisie. Procedura rejestracji przewiduje wyraźne potwierdzenie, że zamówienie Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny.

5. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną potwierdzenie zapłaty Abonamentu. 

§6
Rozwiązanie umowy

Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku:
a) umyślnego naruszenia przez Użytkownika postanowienia Regulaminu,
b) dopuszczenia się przez Użytkownika działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
c) dokonania przez Użytkownika czynności niezgodnych z prawem,
d) działania Użytkownika na szkodę Operatora,
e) podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub uchybienia obowiązkowi zgłoszenia Operatorowi zmiany danych Użytkownika,

§7
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Użytkownika jest Operator (dalej „Administrator”).

2. Dane osobowe Użytkownika oraz osoby wskazanej przez Użytkownika jako uczestnika kursu l będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Dane osobowe uczestnika kursu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowanych przez administratora polega na konieczności zapewnienia właściwej organizacji kursu i udziału w kursie osoby zgłoszonej przez Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika będą także przetwarzane w celach marketingowych jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

4. Podanie danych osobowych Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych osobowych uczestnika kursu jest niezbędne w celu zapewnienia tej osobie uczestnictwa w kursie i zapewnienia właściwej organizacji kursu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jest dobrowolna, ale brak tej zgody nie będzie upoważniał go do uzyskania upustu za udzielenie tej zgody.

5. Kategorie danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uczestniczącej w kursie.

6. Osobom wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do:
a) cofnięcia zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie),
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Osobom wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator oświadcza, iż dane osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Dane osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa oraz innym podmiotom niezbędnym ze względu na realizację celu przetwarzania.

10. Dane osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu będą przechowywane przez okres trwania Umowy, a także po jej wygaśnięciu pod jakimkolwiek tytułem prawnym, aż do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z Umowy oraz publicznoprawnych (np. podatkowych) związanych z realizacją Umowy.

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia danych,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§8
Odpowiedzialność Operatora

1. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Operatora oraz z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Serwisu powstałe wskutek zaplanowanej przez Operatora przerwy technicznej wynikającej ze zmiany funkcjonalności czy aktualizacji Serwisu.

§9
Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z użytkowaniem Serwisu.

2. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres contact@codingwizard.pl

3. Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż to wynika z ustawy prawo telekomunikacyjne. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Operator wezwie składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

4. W razie prawdopodobieństwa przekroczenia terminu określonego w ust. 3 powyżej, Operator poinformuje Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia sprawy.

§10
Zmiany Regulaminu

1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu lub Cennika na co Użytkownik wyraża zgodę.

2. O zmianie warunków Regulaminu lub Cennika Operator informuje Użytkownika na 14 dni przed dniem, w którym zmiana ma wejść w życie. Dzień wejścia w życie zmian warunków Regulaminu lub Cennika określa Operator.

3. Operator zawiadomi Użytkownika o zmianie warunków Regulaminu lub Cennika przesyłając do Użytkownikowi informację o tej zmianie w formie dokumentowej na adres e-mail Użytkownika.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie warunków Regulaminu lub Cennika Użytkownik może:
złożyć sprzeciw od zmian warunków Regulaminu lub Cennika albo wypowiedzieć umowę świadczenia Usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.

5. W przypadku złożenia sprzeciwu od zmiany warunków Regulaminu lub Cennika, umowa świadczenia Usług wygasa z określonym przez Operatora dniem wejścia w życie zmian, chyba że Użytkownik złoży wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 4 lit. b powyżej.

§11
Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez Operatora i podmioty zewnętrzne dostępne w Serwisie następuje na zasadach określonych w regulaminach tych usług po ich zaakceptowaniu. W niektórych przypadkach wymagane będzie od Użytkowników zawarcie umowy na świadczenie tychże dodatkowych usług.

2. Spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby pozwanego. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Operatora oraz zaakceptowania jego treści przez Użytkownika z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu.

Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:
a) Załącznik nr 1 - Cennik
a) Załącznik nr 2 - Polityka prywatności

Kontakt

contact@codingwizard.pl
+48 22 295 12 13
+48 882 072 907

Odwiedź nas na
Spółka
  • TOTHEMOON.SCHOOL Sp. z o.o.
  • ul. Domaniewska 37 / 2.43
  • 02-672 Warszawa, Polska
  • KRS: 0000871152
  • NIP: 5213913508
  • REGON: 387632705